Thiết kế kiến trúc đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho mỗi công trình.